11/4/15 Skier's Peak M 'n' M - Thunderbird Ski Club