11/13/16 Ford Piquette Plant Tour - Thunderbird Ski Club